แต่งตั้งรักษาการนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6086

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย นายพิีุรุณ อิ่นคำใจ นายกองค์การนักศึกษา ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากต้องลงเรียนทำปัญหาพิเศษในระหว่างวันที่ ๑๘ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๕๔ 

องค์การนักศึกษาจึงได้ทำหนังสื่อขอแต่งตั้ง นายเกรียงไกร เกษแก้ว อุปนายกฝ่ายบริหาร ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการนายกองค์การนักศึกษา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๔

 

โดยให้ ฝ่ายปกครอง องค์การนักศึกษา , ฝ่ายหารายได้ , ฝ่ายสาราณียกร

เขียนแบบฟอร์ม ดังนี้

 

(นายเกรียงไกร เกษแก้ว)

อุปนายกฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด